about victor rice mill

Victor Rice Mill đã đạt được rất nhiều danh hiệu và chứng chỉ do Chính phủ Trung Quốc và Chính quyền tỉnh Hà Nam cấp trong những năm gần đây về các sản phẩm của chúng tôi